top of page

Naročite se lahko:

​preko elektronske aplikacije na gumb Naročanje

Ordinacijski čas:

ponedeljek: od 14:00 do 20:00 ure

sreda: od 1:00 do 20:00 ure​

(1) Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je osebna privolitev posameznika, v določenih primerih pa zakon (npr. glede podatkov, ki se nahajajo na izdanem računu, ki ga je dolžan izdati upravljavec) oziroma dejstvo, da je posameznik z upravljavcem v pogodbenem odnosu in so osebni podatki potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe (npr. ime in priimek, naslov prebivališča, podatki o kupljenih artiklih, o njihovi ceni itd.) oz. v določenih primerih tudi upravljavčev zakoniti interes. Več o tem v politiki zasebnosti.​

(2) Upravljavec tiste osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani trajno, do preklica te privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave, razen če je glede na okoliščine že prej dosežen namen obdelave osebnih podatkov (če je npr. posameznik privolil v obdelavo osebnih podatkov za namen članstva v klubu ugodnosti in bi upravljavec prenehal voditi klub ugodnosti, osebnih podatkov, vezanih na ta klub, ne bi smel več hraniti).

Pri tistih osebnih podatkih, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi zakona ali pogodbenega odnosa s posameznikom, upravljavec osebne podatke hrani za obdobje, ki ga določa zakon (npr. 10 let od izdaje za izdane račune) oziroma za čas trajanja pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju (kolikor znaša splošni zastaralni rok). Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.​

(3) Posameznik ima glede osebnih podatkov pravico, da od upravljavca kadarkoli zahteva:

 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;

 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;

 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

 • popravek netočnih osebnih podatkov;

 • omejitev obdelave, kadar:

a) posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

b) je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega posameznik zahteva omejitev njihove uporabe;
c) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral;

 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.​​

(4) Privolitev je možno preklicati na sledeče načine:

 • S pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://www.dr-starc.comi/lokacija

 • V primeru prejemanja komercialnih sporočil tudi s klikom na odjavo v vsakem sporočilu.

Ugovor na drugo hranjenje in obdelavo podatkov je mogoče izvesti na sledeče načine:

 • S pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://www.dr-starc.comi/lokacija

 • V primeru prejemanja komercialnih sporočil tudi s klikom na odjavo v vsakem sporočilu.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. prilagojeno naročanje in/ali prenaročanje).

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://www.dr-starc.comi/lokacija.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

bottom of page